Peter R. de Vries

Misdaadverslaggever


Privacy 1. De verwerkingsverantwoordelijke
 2. Dit is de privacyverklaring voor mijn website, [www.peterrdevries.nl]. De verwerkingsverantwoordelijke voor de in deze privacyverklaring genoemde verwerkingen ben ik, Peter R. De Vries.

  Via deze privacyverklaring wil ik u informeren over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt wanneer u contact opneemt via de website. Ook vindt u hier informatie over uw rechten met betrekking tot deze verwerking van uw persoonsgegevens.

 3. Persoonsgegevens
 4. Wanneer u het contactformulier op de website invult en op ‘verzenden’ drukt, verstrekt u aan mij een aantal persoonsgegevens:
  a. uw naam;
  b. uw e-mailadres;
  c. uw telefoonnummer;
  d. alle informatie over uzelf die u aan mij verstrekt als onderdeel van uw vraag of opmerking.

 5. Reden en grondslag verwerking
 6. Ik verwerk uw persoonsgegevens uitsluitend om uw vraag te kunnen beantwoorden en om contact met u op te nemen indien ik aanvullende informatie van u nodig mocht hebben.

  De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is uw toestemming (artikel 6, lid 1, sub a AVG). U kunt uw toestemming voor de verwerking op elk moment intrekken door dit via de contactinformatie onderaan deze pagina aan mij kenbaar te maken.

 7. Bewaartermijn
 8. De persoonsgegevens die u via het contactformulier aan mij verstrekt bewaar ik maximaal 6 maanden, aangezien het enige tijd kan duren voordat ik aan uw vraag toekom.

 9. Beveiliging
 10. Er zijn toepasselijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om te kunnen zorgen voor een zo veilig mogelijke opslag en verwerking van uw persoonsgegevens.

 11. Derden
 12. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij:
  a. ik op grond van een wettelijk bevel daartoe wordt verplicht; of
  b. het noodzakelijk is voor de volledige behandeling van uw vraag, verzoek of voorstel om deskundigen of andere derden bij het geval te betrekken, in welk geval ik eerst uw uitdrukkelijke toestemming voor de doorgifte van uw gegevens zal vragen.

 13. Uw rechten
 14. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, waaronder het recht op inzage en correctie van de gegevens, het recht op een uitdraai van de gegevens in een gangbaar overdraagbaar formaat (‘dataportabiliteit’), het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking of de verwerking te laten beperken, en (in bepaalde gevallen) het recht op verwijdering van de gegevens uit het systeem (‘recht op vergetelheid’).

  Aangezien de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming heeft u eveneens het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Indien u uw toestemming intrekt zal de verwerking van uw persoonsgegevens zo snel mogelijk geannuleerd worden en worden uw gegevens op een veilige manier gewist. Het intrekken van uw toestemming doet echter niet af aan de rechtsgeldigheid van de verwerking tot dat moment.

  U kunt uw rechten uitoefenen door dit in een bericht aan te geven. Dit bericht kunt u via de onderstaande contactmogelijkheden aan mij verzenden.

 15. Contactgegevens
 16. Indien u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring heeft, of indien u uw rechten onder de AVG wilt uitoefenen, dan kunt u mij op de volgende wijzen bereiken:

  E-mail
  prdv@xs4all.nl

  Post
  P.R. de Vries
  Postbus 5182
  1410 AD Naarden
Twitter

  © Peter R. de Vries | credits